AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 1. A Roaming World Utazási Iroda által szervezett utazásokra a PTK. 415-416 §, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet és az e szerződésben foglaltak az irányadók.
  1. Az Utazási Iroda és az Utas között létrejön az utazási szerződés, ha az Utas az Utazási Iroda ajánlatát elfogadva az utazást megrendelte, a részvételi díjat befizette és a felek az utazási szerződést aláírták, vagy azt az iroda tartós adathordozón az utas rendelkezésére bocsátotta.
  2. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, teljesítés módját és a részvételi díjat az Utazási Iroda által közzétett Tájékoztató és az Utazási szerződés tartalmazza. Az Utazási Iroda fenntartja jogát a tájékoztatóban felsorolt programok időrendbeni változtatására illetve hasonló értékű programokkal való felcserélésére. Az ezekben bekövetkezett változásokról az Utazási Iroda az Utast tájékoztatja.
  3. Az Utas az utazásban való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezheti, egyben köteles erről az Utazási Irodát tájékoztatni és az igazolt többletköltségeket viselni.
  4. Az Utazási Iroda vagy képviselője az utazás kifizetésekor az Utas részére átadja az utazásban való részvételre jogosító okmányt, feltüntetve a kapcsolatfelvétel módját az utazás célállomásán az Utazási Iroda képviselőjével.
 2. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában (Tájékoztatóban) szereplő szolgáltatások árát, az Utazási Iroda szervezési díját valamint az ÁFA-t foglalja magában.
  1. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egy időben a teljes részvételi díjat kifizet, melynek mértéke, felnőtt utasok estén: 7.100,-Ft/fő, gyermek utasok estén 5 éves kortól 12 éves korig 5.325,-Ft/fő.
 3. Az utazási szerződés megszűnik, ha a szerződéstől az Utas vagy az Utazási Iroda eláll.
  1. Az Utazási Iroda elállhat a szerződéstől, az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányában, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható és ésszerűen nem befolyásolható külső körülmény (az emberi életet és egészséget, vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető természeti csapás) veszélyezteti.
   Ha az Utazási Iroda a szerződéstől eláll, az Utas
   1. az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazási Irodának lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű a díjkülönbözete az Utast terheli, ha alacsonyabb értékű , az Utazási Iroda köteles a különbözetet az Utasnak megtéríteni.
   2. követelheti a teljes befizetett díj visszafizetését és a díj után járó, az utazási szerződés megkötésétől számított időre, az érintett naptári félévet megelőző utolsó napra érvényes jegybanki alapkamattal megegyező kamat megfizetését.
  2. Az Utas elállhat a szerződéstől
   amennyiben az Utazási Iroda az utazás feltételeit (a programot és a részvételi díjat) a szerződéskötés után lényegesen megváltoztatta. Az elállás jogkövetkezményeire a 7.1/a. és b. pontokban foglaltak az irányadók.

   Amennyiben az előző pontban felsorolt okokon kívül mondja vissza az utazást az utas, úgy az utas alábbi bánatpénzt köteles megfizetni az utazás szervező részére:

   21 – 15 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 30 %-át
   14 – 8 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 50 %-át
   7 - 2 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 70 %-át
   1 napon belüli lemondás valamint, meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-át.

   A fizetendő költségtérítést az Utazási Iroda jogosult levonni az Utasnak visszajáró részvételi díj összegéből.
 4. Felelősségi szabályok
  1. Az Utazási Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szolgáltató, stb.), vagy közvetítője útján teljesíti.
  2. Ha az Utazási Iroda az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az Utazási Iroda nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.
  3. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének a feltétele, hogy az Utas a kifogását a helyszínen az utaskisérőnek – ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak – haladéktalanul bejelentse, aki köteles azt jegyzőkönyvezni. Az Utas a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a program végét követően haladéktalanul, legkésőbb 3 munkanapon belül az Utazási Irodához írásban, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be. A kárigény Utas által történő késedelmes bejelentése esetén az Utazási Iroda mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az Utazási Iroda köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni az Utast. Az Utazási Iroda a szerződés nem teljesítéséből, vagy hibás teljesítésből eredő károkért a részvételi díj kétszereséig vállal felelősséget.
  4. Az utazás során az Utasnak felróható okból bekövetkező szerződött feltételektől eltérő teljesítés esetén az Utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.
  5. Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
  6. Az Utas értéktárgyainak (kézi táska,kabát,stb.) őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, ha csak azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Utazási Iroda közreműködője át nem vette.
  7. Mind az Utazási Iroda mind az Utas érdekkörén kívül felmerült lehetetlenülési ok (sztrájk, háborús- és politikai konfliktus, közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, stb.) miatti, szerződéstől eltérő vagy nem teljesítésért egyik fél sem felelős (Ptk.399.§.).
 5. Az Utazási Irodát a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal U-000270 számon bejegyezte. Az Utazási Iroda a működéshez előírt vagyoni biztosíték vonatkozásában az EuroMondiál Biztosító Kft-vel kötött szerződést.
 6. Utazásképtelenség és betegség-, baleset- és poggyászkár esetén az Utazási Iroda az Utast az EUB Zrt-nél biztosíthatja.
  Az Utazási Iroda Tájékoztatójában közölt részvételi díj nem tartalmazza a betegség-, baleset-, poggyász- és útlemondási biztosítások díját. A Tájékoztatóban feltüntetett biztosítási díjakat az Utas meg kötheti az Utazási Irodában. Az útlemondási biztosítás díjának befizetése a részvételi díj befizetésével egy időben történhet, a BBP biztosítás a részvételi jegy átadásakor, az utazás megkezdése előtt esedékes.
 7. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Fonyódi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.